ALFRESCO条码模块

集成和识别条码和二维码

描的文件通常转换成TIFF或PDF文件,然后自动添加到Alfresco中。Alfresco条码模块可以让您选择在Checkin过程中添加一个条码或者二维码到文件上。

解决方案1 – 使用条形码有效扫描文档

使用Alfresco条码模块扫描条形码或者二维码可以轻松高效地扫描文档。这个模块可以让你做到…

  • 快速从收到的大量文件中检出你需要的

  • 通过读取条形码元数据,实现高效,无差错的自动存储,其中元数据来自条形码或者二维码。这样可以根据业务需要自动创建文件名甚至文件夹,让文件根据每个业务流程正确存储到位。

条码模块的优势

解决方案2 – 文件跟踪系统提供对信息的完全控制

在记录和档案管理中,文件的错位或丢失可能是导致管理成本剧增的最重要的因素。通过文件追踪,员工可以快速而准确地找到任何内容,而不管它位于哪个办公室。使得工作流程大大简化,信息更容易被访问。其结果是提高了员工的生产力和效率,使员工能够更有效地利用时间。

当您的公司记录和档案管理良好时,客户的客户也将受益。凭借更高效地查找和管理记录的能力,通过搜索所需文件就不会导致响应它客户需求的时间被延迟。信息能够快速准确地呈现,有两种主要类型的文件跟踪系统 – 条形码和无线射频识别(RFID)。

Are you Dedicated, Hardworking, and Fun? Join Us!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. ex ea commodo consequat.

See job offers